• biuro@seltu.com
 • +48 664 622 442
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SELTU

Spis treści:

Sklep Internetowy jest prowadzony pod adresem domeny https://seltu.com/ przez spółkę SELTU Sp. z o.o.. Sklep Internetowy jest platformą opartą na współpracy Seltu, Partnerów, Partnerów Plus, Dealerów i Producentów w celu zbudowania struktury stałych Klientów, za pośrednictwem której Seltu prowadzi sprzedaż Towarów oraz świadczy w tym celu Usługi świadczone drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 1. § 1 Definicje i dane kontaktowe

  1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:
   • (a) Sklep Internetowy - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://seltu.com/ i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Seltu prowadzi sprzedaż poprzez sieć Internet Towarów, i wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;
   • (b) Seltu/Sprzedawca - SELTU Sp. z o.o. , ul. Tymienieckiego 25c lok. 221, 90-350, Łódź, NIP: 7792424132, REGON: 302813991, KRS: 0000522799;
   • (c) Klient - każdy podmiot prawa tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawarcie umowy o Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klientami są Partner, Partner Plus i Dealer.
   • (d) Partner - każdy podmiot prawa tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawarcie umowy o Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także poprzez polecanie Seltu z wykorzystaniem Linku polecającego buduje sieć stałych Klientów w ramach Grupy biznesowej i otrzymuje korzyści z tytułu umów o Towary zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez siebie oraz Klientów należących do jego Grupy biznesowej według zasad określonych w Tabeli premiowej. Partner nie jest przedstawicielem, agentem, pośrednikiem ani pracownikiem Seltu. Nie ma uprawnienia do podpisywania w imieniu Seltu jakichkolwiek umów i dokumentów, ani składania w jego imieniu jakichkolwiek oświadczeń, a także przyjęcia na rzecz Seltu jakiejkolwiek płatności czy innych świadczeń.
   • (e) Partner Plus – przedsiębiorcę, który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także poprzez polecanie Seltu z wykorzystaniem Linku polecającego buduje sieć stałych Klientów w ramach Grupy biznesowej i otrzymuje korzyści z tytułu umów o Towary zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez siebie oraz Klientów należących do jego Grupy biznesowej według zasad określonych w odrębnej umowie z Seltu.
   • (f) Dealer – przedsiębiorca prowadzący działalność w punkcie stacjonarnym, który na podstawie odrębnie ustalonych warunków w umowie z Seltu, dokonuje zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.
   • (g) Producent – podmiot, u którego Sprzedawca zaopatruje się w Towary w związku z zamówieniem Klienta na Towar poprzez Sklep Internetowy. Dane Producenta udostępniane są każdorazowo przy Towarze.
   • (h) Grupa biznesowa - sieć Klientów powstała w wyniku polecenia Seltu przez pierwszego Partnera lub Partnera Plus za pomocą Linku polecającego i kolejnych poleceń.
   • (i) Konto Partnera - dostępną dla Partnerów funkcjonalność Sklepu Internetowego, polegającą na określeniu informacji indywidualizujących Partnera, pozwalającą na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Partnera, składanie zamówień na Towary za pośrednictwem Formularza zamówienia i zawarcie umowy o Towary, a także umożliwiającą budowanie sieci stałych Klientów w ramach Grupy biznesowej. Wykorzystanie funkcjonalności Konta Partnera jest konieczne dla pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego przez Partnera, w tym zawarcia umowy o Towary. Konto Partnera tworzone jest w procedurze Rejestracji Partnera.
   • (j) Konto Partnera Plus – dostępną dla Partnerów Plus funkcjonalność Sklepu Internetowego, polegającą na określeniu informacji indywidualizujących Partnera, pozwalająca na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Partnera, na składanie zamówień na Towary za pośrednictwem Formularza zamówienia oraz zawarcie umowy o Towary na warunkach określonych w Regulaminie oraz umowie z Partnerem, a także umożliwiającą budowanie sieci Klientów i uzyskiwanie korzyści określonych w odrębnej umowie z Seltu. Wykorzystanie funkcjonalności Konta Partnera Plus jest konieczne dla pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego przez Partnera Plus, w tym zawarcia umowy o Towary. Konto Partnera Plus tworzone jest w procedurze Rejestracji Partnera Plus;
   • (k) Dealera – dostępną dla Dealerów funkcjonalność Sklepu Internetowego, polegającą na określeniu informacji indywidualizujących Dealera, pozwalającą na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Dealera i na składanie zamówień na Towary za pośrednictwem Formularza zamówienia oraz zawarcie umowy o Towary na warunkach określonych w odrębnej umowie z Dealerem, której wykorzystanie jest konieczne dla pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zawarcia umowy o Towary. Konto Dealera tworzone jest przez Seltu.
   • (l) Formularz zamówienia - funkcjonalność Sklepu Internetowego zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez nich zamówienia na Towar, które są przesyłane do Seltu poprzez Sklep Internetowy w ramach procedury zawarcia umowy dotyczącej Towarów;
   • (m) Rejestracja Partnera - procedurę stanowiącą funkcjonalność Sklepu Internetowego, służącą do tworzenia Konta Partnera, a tym samym zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci Konta Partnera, dostępną poprzez Link polecający, w ramach której Partner wypełnia formularz rejestracyjny podając login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się w Sklepie Internetowym, podając dane, w tym dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz składając oświadczenia w przedmiocie: akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności. Rejestracja Partnera zostaje zakończona w chwili uruchomienia linku przesłanego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
   • (n) Rejestracja Partnera Plus - procedurę stanowiącą funkcjonalność Sklepu Internetowego, służącą do tworzenia Konta Partnera Plus, a tym samym zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci Konta Partnera Plus, dostępną poprzez Link polecający, w ramach której Partner Plus wypełnia formularz rejestracyjny podając login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się w Sklepie Internetowym, podając dane, w tym dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz składając oświadczenia w przedmiocie: akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności. Rejestracja Partnera Plus zostaje zakończona w chwili podpisania odrębnej umowy z Seltu.
   • (o) Potencjalny klient – każdy podmiot prawa tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który jest zainteresowany Towarami oferowanymi w Sklepie Internetowym jako rezultat działań podejmowanych przez Partnera lub Partnera Plus.
   • (p) Link polecający – link umożliwiający Rejestrację Partnera lub Rejestrację Partnera Plus, przesyłany przez Partnera lub Partnera Plus na adres e-mail Potencjalnego klienta, zawierający unikalny kod potrzebny do Rejestracji Partnera lub Rejestracji Partnera Plus.
   • (q) Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Seltu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   • (r) Towary - ogół rzeczy ruchomych oferowanych w Sklepie Internetowym Klientom w celu dalszej odsprzedaży lub na użytek własny.
   • (s) Treści - całą zawartość merytoryczną Sklepu Internetowego, w tym w szczególności informacje o Towarach, Producentach, Partnerach, Partnerach Plus, Dealerach i Seltu, a także bloga.
   • (t) Udostępnianie Treści - jedna z Usług pozwalająca na zapoznanie się z Treściami prezentowanymi w Sklepie Internetowym, w tym w ramach bloga.
   • (u) Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Seltu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie od Seltu cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
   • (v) Regulamin - niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego;
   • (w) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j.)
   • (x) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
   • (y) Usługa świadczona drogą elektroniczną - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Seltu;
   • (z) Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2020.794 t.j.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny sposób stosowanych dla sprzedaży poprzez sieć Internet;
   • (aa) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.);
   • (bb) Ustawa o prawa konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.);
   • (cc) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.).
  2. Dane Seltu są następujące: SELTU Sp. z o.o. , ul. Tymienieckiego 25c lok. 221, 90-350, Łódź, NIP: 7792424132, REGON: 302813991, KRS: 0000522799; telefon +48 664 622 442, adres www: https://seltu.com/, adres email biuro@seltu.com
 2. § 2 Procedura zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym

  1. Sklep Internetowy służy do zawierania sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedawcą. Sklep Internetowy działa w modelu dropshipping, co oznacza, że dostaw zamówionych Towarów dokonuje Producent.
  2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zawierane są pomiędzy Klientami, a Seltu umowy o opisane w Regulaminie Usługi świadczone drogą elektroniczną.
  3. W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, w szczególności składania zamówień w Sklepie Internetowym konieczne jest:
   • (a) założenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Partnera lub Partnera Plus odpowiednio Konta Partnera lub Konta Partnera Plus lub założenie przez Seltu Konta Dealera;
   • (b) zalogowanie się do Konta Partnera, Konta Partnera Plus lub Konta Dealera z wykorzystaniem loginu i hasła.
  4. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Partnera lub Partnera Plus konieczne są następujące czynności:
   • (a) dysponowanie Linkiem polecającym od Partnera lub Partnera Plus;
   • (b) dokonanie czynności związanych z założeniem Konta Partnera lub Konta Partnera Plus, o których mowa w ustępie 3 i posługiwanie się nim w toku korzystania ze Sklepu Internetowego;
   • (c) wybór zamawianego Towaru;
   • (d) wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
   • (e) wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);
   • (f) uzupełnienie Formularza zamówienia, w szczególności w zakresie danych do wysyłki;
   • (g) dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.
  5. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Dealera konieczne są następujące czynności:
   • (h) zawarcie odrębnej umowy z Seltu regulującej szczegółowo warunki dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym;
   • (i) otrzymanie od Seltu dostępu do Konta Dealera, o których mowa w ustępie 3 i posługiwanie się nim w toku korzystania ze Sklepu Internetowego;
   • (j) wybór zamawianego Towaru;
   • (k) wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
   • (l) wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);
   • (m) uzupełnienie Formularza zamówienia, w szczególności w zakresie danych do wysyłki;
   • (n) dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.
  6. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Seltu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  7. Po otrzymaniu zamówienia zgodnie z ust. 6, Seltu niezwłocznie przesyła na adres mailowy podany odpowiednio w Koncie Partnera, Koncie Partnera Plus lub Koncie Dealera wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia złożonego przez Klienta.
  8. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
  9. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Partnera, Konto Partnera Plus lub Konto Dealera oraz Formularz zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 7 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.
  10. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie KPartnera, Koncie Partnera Plus, Koncie Dealera lub Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji - przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.). Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym rejestracji Konta Partnera, Konta Partnera Plus i składania zamówień́ niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  11. Na procedurę zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego składają się opisane w Regulaminie czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia oraz czynności techniczne związane z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
  12. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego i Środków komunikacji elektronicznej.
 3. § 3 Płatności i dostawy

  1. Płatności Klientów za Towary zakupione w Sklepie Internetowym odbywają się:
   • (a) za pośrednictwem płatności gotówkowej za pobraniem;
   • (b) za pośrednictwem płatności gotówkowej przy odbiorze osobistym;
   • (c) w formie przelewu elektronicznego (online);
   • (d) za pośrednictwem innych metod płatności stosowanych w ramach usług płatniczych świadczonych w sieci Internet, np. Przelewy24, Dotpay.pl, PayPal, jeśli zostały udostępnione w ramach Sklepu Internetowego;
   • (e) poprzez finansowanie w formie rat lub leasingu;
  2. Określone w Sklepie Internetowym ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).
  3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów zamówionych dodatkowych usług jak np. iraty, ileasing (jeżeli dotyczy) i kosztów wybranego sposobu płatności (jeżeli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie Internetowym, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary. W Sklepie Internetowym na bieżąco jest również podawana informacja o ewentualnej niedostępności danego Towaru.
  4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  5. Płatności, o których mowa w ust.1 pkt. (b)-(e) dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:
   • (a) płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej;
   • (a) (a) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. - Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro .
   • (a) (b) W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
   • (b) płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności;
   • (c) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (c)- (d) udostępniany jest formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub następuje przekierowanie na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;
   • (d) dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.
  6. Towary zamówione w Sklepie Internetowym wydawane są (wysyłane):
   • (a) za pośrednictwem firm kurierskich;
   • (b) za pośrednictwem Poczty Polskiej;
   • (c) poprzez usługę paczkomaty Inpost;
   • (d) poprzez usługę Paczka w ruchu.
  7. Towary nabyte w Sklepie Internetowym mogą być wysyłane za granicę do krajów Unii Europejskiej, a także poza Unię Europejską. W takim wypadku dla takiej wysyłki dostępne mogą być jedynie określone sposoby dostawy (wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub UPS), a informacja w tym zakresie będzie podawana każdorazowo w toku składania zamówienia. Na prośbę Klienta, możliwa jest wysyłka za pośrednictwem innego podmiotu. Dla wysyłki zagranicznej nie ma możliwości dokonania płatności za pobraniem.
  8. Sprzedawca może wprowadzać promocje dotyczące kosztów dostawy na terytorium Polski, takie jak np. darmowa dostawa w przypadku zakupów powyżej określonej kwoty, określone upusty cenowe lub wszelkie inne promocje. Informacje w tym zakresie będą każdorazowo podawane w Sklepie Internetowym.
  9. Sklep Internetowy działa w modelu dropshipinng, co oznacza, że za realizację zamówień odpowiada Producent. Informacja o podmiocie realizującym dostawę oraz terminie realizacji zamówienia jest każdorazowo podawana przy Towarze. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia:
   • (a) potwierdzenia złożenia zamówienia, w przypadku sposobów płatności, o których mowa w ust.1 pkt (a) i (b);
   • (b) wpływu należności z tytuły zamówienia, w przypadku pozostałych płatności, o których mowa w ust. 1, co znaczy, że w tym terminie Towary są przekazywane do wysyłki stosownie do wybranego sposobu wydania (wysyłki) Towarów.
 4. § 4 Obowiązki Klientów

  1. Wszelkie informacje podawane w Sklepie Internetowym, w tym w Formularzu zamówienia oraz Koncie Partnera, Koncie Partnera Plus lub Koncie Dealera, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie Internetowym powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w § 5 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.
 5. § 5 Usługa świadczona drogą elektroniczną

  1. Seltu za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy Usługi drogą elektroniczną. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.
  2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie z Seltu za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na:
   • (a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Producentów, Seltu i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
   • (b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;
   • (c) umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu w szczególności uzgodnienia warunków umowy;
   • (d) prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
   • (e) umożliwieniu pozostałego kontaktu z Seltu, w szczególności za pośrednictwem usługi newsletter i usługi formularza kontaktowego.
  3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Seltu świadczy w szczególności następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
   • (a) Konto Partnera, Konto Partnera Plus i Konto Dealera wraz z Formularzem zamówienia;
   • (b) udostępnienie Treści;
   • (c) usługę newsletter;
   • (d) usługę formularz kontaktowy;
  4. Do zawarcia umowy o Konto Partnera oraz Konto Partnera Plus dochodzi przez założenie Konta Partnera i odpowiednio Konto Partnera Plus w ramach procedury Rejestracji Partnera i odpowiednio Rejestracji Partnera Plus. Do zawarcia umowy o Konto Dealera dochodzi na mocy odrębnej umowy pomiędzy Dealerem a Seltu ustalającej warunki współpracy. Do zawarcia umowy o inne Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. Korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  5. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązania umowy o korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
  6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi newsletter klikając w link zawarty w każdej wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Seltu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@seltu.com lub też pisemnie na adres: ul. Tymienieckiego 25c/221, 90-350 Łódź.
  7. Rozwiązanie umowy o Konto Partnera oraz Konto Partnera Plus następuje poprzez skorzystanie przez Partnera lub Partnera Plus z opcji usunięcia konta. Rozwiązanie umowy o Konto Dealera następuje na warunkach zawartych w odrębnej umowie.
  8. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:
   • (a) połączeniem z siecią Internet;
   • (b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
  9. Do reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie ma odpowiednio art. § 7 ust. 4-5 Regulaminu, przy czym reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Seltu , o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 6. § 6 Odstąpienie od umowy

  1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   • (a) dotyczącej Towarów zawartej z Seltu;
   • (b) dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi Załącznik do Regulaminu.
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  4. Konsument odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Towaru).
 7. § 7 Reklamacje

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.
  2. Konsumentowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.
  3. Odpowiedzialność za wady Towarów jako sprzedawca ponosi Seltu. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Seltu podanych w § 1 ust. 2 Regulaminu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
  4. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji.
  5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.
  6. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 7
  7. Jeśli danych Towarów dotyczy gwarancja lub inne podobne usługi np. rozszerzona gwarancja, informacje w tym zakresie dostępne są w Sklepie Internetowym.
  8. W przypadku kupujących niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona, zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego.
 8. § 8 Wymagania techniczne

  • Dostęp i korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu Internetowego na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.
 9. § 9 Postanowienia końcowe

  1. Sklep Internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie Internetowym są dostępne w języku polskim.
  2. Regulamin udostępniany jest pod adresem internetowym https://seltu.com/regulamin-sklepu przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
  3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.
  4. Klient/Partner, Partner Plus oraz Dealer mają prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie, a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient/Partner, Partner Plus oraz Dealer mają prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
   • (a) mediacji, w tym, w przypadku kupującego będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
   • (b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku kupującego będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
   • (c) w przypadku kupującego będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
   • (d) w przypadku kupującego będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
  5. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient/Partner, Partner Plus lub Dealer rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do usług o charakterze ciągłym, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej usługi, zmiany Regulaminu wiążą Klienta/Partnera, Partnera Plus oraz Dealera jeśli nie dokonają rozwiązania umowy o Konto Klienta/Partnera, Konto Partnera Plus oraz Konto Dealera poprzez jego usunięcie w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.
  6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym

 • weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 • w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy- weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 • w przypadku usług- zawarli Państwo umowę

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. SELTU Sp. z o.o. , ul. Tymienieckiego 25c lok. 221, 90-350, Łódź, NIP: 7792424132, REGON: 302813991, KRS: 0000522799; telefon +48 664 622 442, adres www: https://seltu.com/, adres email biuro@seltu.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, których wysokość w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą jest szacowana maksymalnie na kwotę około ..........................................

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: SELTU Sp. z o.o. , ul. Tymienieckiego 25c lok. 221, 90-350, Łódź.
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
 • • sprzedaży następujących rzeczy(*)
 • • o świadczenie następującej usługi(*)
 • .....................................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................................
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*).................................................................
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)...................................................................
 • Adres konsumenta(-ów)..................................................................................
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).....................................................................................................
 • Data.............................................
 • (*) Niepotrzebne skreślić.
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów)
 • Data
 • * niepotrzebne skreślić
Aby podjąć z nami współpracę, wystarczy tylko się zarejestrować, wpisując poprawne dane. Nasz reprezentant zadzwoni do Ciebie i wszystko wyjaśni.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to skorzystaj z naszego [formularza kontaktowego].

Otwieramy przed Tobą Producencie i Kliencie ogromne możliwości błyskotliwego rozwoju i godziwych zarobków – w 100 % polskim przedsięwzięciu. Kliencie, Partnerze, Dealerze - Razem możemy więcej.

Zarabiaj na biżuterii, na modzie, zarabiaj na odzieży, na perfumach - zostań partnerem i zarabiaj w domu przez internet. Stworzyliśmy SELTU - program partnerski jako doskonały pomysł na Twój własny biznes - program partnerski biżuteria MLM, moda MLM, odzież MLM, perfumy MLM.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl